KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

drkansadpala.com olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özeni göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verilerinizin korunması, kişisel verilerinizin toplanma yolları, işlenme amaçları, işlenmesinin hukuki sebepleri ve haklarınız. Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. ŞİRKET, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 • Veri Sorumlusu: drkansadpala.com
 • Websitesi: drkansadpala.com
 • Telefon Numarası: +90 (850) 333 83 44
 • Kapak Adresi: info@drkansadpala.com
 • Adres: Yıldırım Beyazıd, Gökdere Sk. No:3 D:B, 38220 Melikgazi/Kayseri

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kaydının parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devredilmesi, devralınması, kullanıma sunulması, sınıflandırılması sistem. Kullanılmasının engellenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

İşleme Amacı

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak,
 • Satın aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurabilmek,
 • Bir ürün/hizmet sunabilmek ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,
 • yeni ürün çalışmaları,
 • Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri nezdindeki hukuki ve idari yükümlülük ve faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanların idari, teknik ve iş güvenliğinin sağlanması,
 • İmzalamış olduğumuz iş sözleşmeleri gereği üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak,
 • drkansadpala.com ve ilgili şirketler arasında koordinasyonun sağlanması,
 • Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda talep üzerine ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine bilgi vermek,
 • Çalışanların, misafirlerin, çalışan adaylarının, Şirket ve Şirket Binalarının güvenliğini sağlamak,
 • Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak,
 • Doğabilecek ihtilaflarda delil olarak kullanılmak üzere,
 • Çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının karşılanmasını sağlamak,
 • Şirket tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterlerin, ödeme araçlarının ve bordroların düzenlenebilmesi,
 • Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketin kullandığı yazılım, program ve benzeri sistemlerin işletilmesi ile bakım, onarım ve güncelleme gibi süreçlerin tamamlanması,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi ve alternatif pozisyonların değerlendirilmesi,
 • Kurumsal yazışmaların yapılması,
 • Kariyer Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kanunda belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, yurt içinde kurulu yazılım şirketlerimize ve teknoloji şirketlerine, sağlık meslek mensuplarına, kanunen yetkili kamuya ait kişisel verileriniz. kurum ve özel kişilere, 8. ve 9. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

Tahsilat Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla, veri işlemeye yetkili gerçek veya tüzel kişiler tarafından; beyanname, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak için gerekli belgeler, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, sosyal medya başvuruları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, güvenlik kamerası görüntüleri ve tüm otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamdan her türlü yazılı ve sözlü toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuatta belirtilen amaçların gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir. Ayrıca, Şirket ile veri sahibi arasında doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde, kişisel verileri ihtilaf kapsamında gerekli savunmaları yapmak amacıyla sınırlı olarak ve Sözleşme uyarınca belirlenen zamanaşımı süresi boyunca tutabilecektir. ilgili mevzuat.

Veri Güvenliğine İlişkin Tedbir ve Taahhütler

Şirket;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmez ve
 • Kişisel verilerin korunması,

uygun güvenlik düzeyinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yapmayı taahhüt eder. Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ne ilişkin yasal düzenlemelere aykırı olarak elde ettiği kişisel verileri başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak veri sorumlusu sıfatıyla drkansadpala.com'a başvurarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı, web sitemizdeki başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak yapabilir, formun imzalı bir örneğini kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte bizzat adresinize gönderebilir, noter aracılığıyla gönderebilir veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veya ilgili formu info@drkansadpala.com adresine imzalayarak gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre başvurularınız en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak; ancak, ayrıca bir maliyetin ortaya çıkması halinde Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkını saklı tutar.

İletişim Hattı +90 (850) 333 83 44
E-Posta drkansadpala@gmail.com
Adres
Yıldırım Beyazıd, Gökdere Sk. No:3 D:B, 38220 Melikgazi/Kayseri
Instagram icon